DO XXVI PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

85d 16g 23m 19s
Regulamin

REGULAMIN XXV PERŁY PAPROCAN

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Integracja środowiska biegaczy i zawodników nordic walking.
3. Promocja Miasta Tychy.

II. Organizator
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21,
www.perlapaprocan.pl, e-mail: teresa.noga@gmail.com
Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2016 r. wokół jeziora Paprocany.
2. Start o godz. 10:00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach:
---a) biegacze przy linii startu,
---b) zawodnicy nordic walking za biegaczami w miejscu odpowiednio oznakowanym.
4. Trasa dla biegaczy i zawodników nordic walking jest zróżnicowana:
---a) biegacze mają do wyboru 6 dystansów – od ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany)
poprzez wielokrotność aż do maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń),
---b) zawodnicy nordic walking mają do wyboru 3 dystanse – ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany),
ok. 14 km (dwa okrążenia) i półmaraton, tj. 21,0975 km (trzy okrążenia).
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
6. Nawierzchnia z kostki brukowej (ponad 50%), pozostała część trasy to utwardzone dróżki i ścieżki leśne.
7. Na trasie będzie się znajdował punkt odżywiania. Zawodnicy po pokonaniu każdej pętli będą mieli możliwość skorzystania z niego.

IV. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
4. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie
----a) w dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 w sklepie SportRun przy ul. Wyszyńskiego 48 w Tychach,
----b) 2 kwietnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany,
----c) zawodnicy będą również mogli odebrać numery startowe w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30.
5. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości.
Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników.
6. Odbiór zestawu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie upoważnienia do odbioru numeru startowego
(formularz upoważnienia do pobrania na stronie internetowej www.perlapaprocan.pl).
7. Numery startowe zawodników niepełnoletnich odebrać mogą rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie podpisanej przez siebie zgody na udział dziecka w zawodach (formularz zgody do pobrania na stronie www.perlapaprocan.pl).
8. Pomiar czasu wykonywany będzie systemem elektronicznym na podstawie umieszczonych na numerach startowych chipów, które podlegają zwrotowi.
9. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerkiem zgodnym z numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
10. Wszyscy uczestnicy biegu mają możliwość korzystania na trasie z punktu żywieniowego.
Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają gorący posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany na podstawie bonu.
11. Biegacze i zawodnicy nordic walking po ukończeniu minimum półmaratonu otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom.

V. Zgłoszenia i opłaty
1. Zgłoszenie przez zawodnika udziału w XXV Perle Paprocan jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem, że zapoznał z niniejszym regulaminem, ze zobowiązaniem się do przestrzegania tegoż regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Szczegółowe zakresy wymaganych oświadczeń i zgód zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
2. Limit miejsc startowych wynosi 1 000 osób.
3. Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wyłącznie w formie elektronicznej.
4. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika kolejno dwóch czynności:
----a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl
----b) dokonanie wpłaty za zestaw startowy na konto organizatora za pośrednictwem PayU (koszt przelania opłaty startowej leży po stronie organizatora).
5. System zapisów jest ściśle połączony z systemem płatności. Opłaty startowej można dokonać z formularza rejestracyjnego (przelew lub karta kredytowa). Za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych odpowiedzialna jest firma PayU.
6. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@perlapaprocan.pl.
7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Tyskie Stowarzyszenie Sportowe zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zawodników. Zawodnicy mają prawo wglądu i poprawienia swoich danych oraz mogą zażądać usunięcia ich z bazy danych Stowarzyszenia. Wypełnienie formularza z danymi przez zawodnika jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
8. Po zaksięgowaniu wpłaty przy danych zawodnika pojawi się jego numer startowy. Jednocześnie dane zawodnika zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej i umieszczone na liście startowej.
9. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 26 marca 2016 r. lub w momencie osiągnięcia limitu 1 000 osób.
10. Wysokość opłat:
----a) osoby pełnoletnie - 25,00 -zł
----b) osoby niepełnoletnie - 10,00 zł
----c) osoby, które ukończyły 65 rok życia - 10,00 zł
11. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
12. Organizator informuje, że nie ma możliwości odstępowania czy zamiany numerów startowych.
13. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą zostać zwolnione przez organizatora biegu z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
14. Uczestnicy pragnący otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową mogą w tej sprawie skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail z danymi potrzebnymi do jej wystawienia.

VI. Klasyfikacja i wyniki
1. Podczas XXV Perły Paprocan prowadzone będą dwie klasyfikacje:
----a) biegacze
----b) zawodnicy nordic walking.
2. Nieoficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w momencie przekroczenia przez zawodnika linii mety na stronie internetowej http://dostartu.pl/
3. Oficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w terminie do trzech dni po zakończeniu biegu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Wypełniając formularz zawodnik potwierdza, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko oraz że jest w pełni świadom, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe z przymocowanymi do nich chipami umieszczone na piersiach.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Uczestnicy mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży.
5. Kupony prezentowe i upominki rzeczowe od darczyńców rozlosowane zostaną wśród zawodników w przeddzień biegu. Informacja o wynikach losowania oraz o darczyńcach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.perlapaprocan.pl.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

14 50.09079630498632,18.99338722229004 Mapa
Biuro Zawodów Perła Paprocan

Perła Paprocan

50.08944715331557518.99364471435547
Partnerzy
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner